O nama

Hrvatski građanski savez

Hrvatski građanski savez osnovan je kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje. Okuplja, povezuje i pokreće pripadnike i pripadnice hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i sve druge građane i građanke zainteresovane za jačanje ljudskih i manjinskih prava, građanskog društva i demokratije.

Delovanje Hrvatskog građanskog saveza temelji se na uverenju njegovih osnivača i osnivačica da svaki napredak, a naročito onaj na polju manjinskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina, ne može biti postignut bez podizanja ukupnog građanskog i demokratskog kapaciteta društva u celini.

Ciljevi HGS

 • jačanje građanskih vrednosti i demokratskih procesa unutar hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji
 • razvijanje interkulturalne komunikacije koja podrazumeva komunikaciju bez nasilja, uvažavanje sposobnosti ljudi, ljudskih prava i života svakog čoveka i društvene grupe
 • zaštita i očuvanje identiteta etnokulturne zajednice hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji
 • razvijanje funkcionalne i teritorijalne mikro zajednice koja omogućuje bogatiji sadržaj života i rada u lokalnoj zajednici
 • pokretanje inicijativa u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • učešće u izgradnji celovite, razrađene i usaglašene manjinske politike u Republici Srbiji
 • zalaganje za diversifikaciju postojećih institucija i organizacija, ustanovljenih radi zadovoljenja, različitih interesa i potreba pripadnika i pripadnica hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji
 • povezivanje sa različitim organizacija i instucijama koje se bave ljudskim i manjinskim pravima u zemlji i inostranstvu
 • pokretanje inicijativa na polju ekonomije i drugih razvojnih sadržaja koji doprinose unapređenju položaja pripadnika i pripadnica hrvatske nacionalne manjina u Republici Srbiji

HGS se zalaže za

 • donošenje pravnih i institucionalnih rešenja koja omogućuju istinsku, a ne samo deklarativnu ravnopravnost svih građana i građanki Republike Srbije,
 • jačanje demokratskih procesa i institucija,
 • celovitu i usaglašenu strategiju manjinske politike, kao neophodnog uslova za stabilnost i demokratičnost svake multikulturalne zajednice,
 • novi način organizovanja i delovanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina i pravnog okvira za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina,
 • nova rešenja u finansiranju aktivnosti kako nacionalnih saveta nacionalnih manjina tako i drugih aktera u manjinskim nacionalnim zajednicama,
 • stvaranje podsticajnog okvira za ostvarivanje prava nacionalnih manjina na informisanje na maternjem jeziku, s posebnim naglaskom na informisanje na lokalnom nivou,
 • sistematsku zaštitu i očuvanje identiteta etnokulturne zajednice Hrvata u Republici Srbiji, pri čemu kulturu posmatramo kao dinamičnu, heterogenu, promenljivu, a ne kao izolovanu kategoriju,
 • unapređenje institucija i organizacija ustanovljenih da zadovolje različite interese i potrebe pripadnika manjinske zajednice Hrvata, ali i razvoju novih,
 • program takve demografske politike u čije sprovođenje bi se uključile sve relevantne institucije i subjekti Republike Srbije, Republike Hrvatske i zajednice Hrvata u Republici Srbiji,
 • afirmisanje evropskog puta Srbije i, s tim u vezi, aktivnom učešću u onim aktivnostima koje proces priključivanja Evropskoj uniji ubrzavaju i obogaćuju,
 • nadgledanje pregovora Srbije i Evropske unije, posebno u vezi sa poglavljima koja se tiču  pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava i demokratskih institucija.

Rad HGS

Svoje aktivnosti HGS ostvaruje kroz kancelarije u gradovima i opštinama u kojima postoji postojalo interesovanje za ciljeve, ideje i program organizacije.

Položaj svih kancelarija unutar HGS je ravnopravan, a njihovo delovanje temelji se na prepoznavanju potreba lokalne zajednice i njenih članova i članica.

Za HGS je od velikog značaja angažovanje mladih i žena u kreiranju i sprovođenju budućih aktivnosti, jer u njima (mladima i ženama) nalazimo novi kreativni potencijal, dragocenu i do sada neiskorišćenu snagu zajednice.

HGS je otvoren za saradnju, umrežavanje i zajedničko delovanje sa drugim organizacijama, grupama i pojedincima koji se u Srbiji i izvan nje angažuju na onim pitanjima koja su značajna za ostvarivanje ciljeva koje smo sebi postavili.